Proč je výstava Genesisexpo důležitá i pro vás?

Každý skeptik požaduje hmatatelné důkazy všude tam, kde je možné takové důkazy poskytnout. Takový přístup je zcela jistě v pořádku. Vždyť právě tím, že přírodní vědy reálně testují - ověřují - znovu a znovu v různých situacích své hypotézy a teorie o tom, jak funguje svět dnes a denně, získávají v očích lidí na důvěryhodnosti a umožňují kromě jiných věcí také rozvoj řady užitečných technologií, které v mnoha ohledech usnadňují náš život.

Kdybychom dokázali - intuitivně předem anebo pomocí matematických modelů a výpočtů - správně chápat fungování světa i všechny jeho zákonitosti, nemuseli bychom experimenty v podstatě vůbec provádět, protože bychom rozuměli jevům a situacím ještě dříve, než by nastaly a nebylo by tudíž potřebné si cokoliv experimentálně ověřovat. Takové schopnosti bychom ale přisoudili spíše jen Bohu (samozřejmě pokud věříme v Jeho existenci) a snad i člověku, který žije s Bohem v těsném osobním vztahu, ale rozhodně ne paušálně všem lidem nebo všem vědcům bez rozdílu. Proto musí vědci své hypotézy a teorie dříve nebo později často velmi pracně opírat o reálná pozorování a experimenty, které musí být možné v principu libovolněkrát zopakovat na požádání. Jinými slovy, nedovedeme-li si mnohé věci představit správně nebo odhadnout správně a nemáme-li dostatečné nebo vůbec žádné zkušenosti s mnoha aspekty reality, ve které žijeme, musíme se nevyhnutelně dříve nebo později pustit do experimentování a pečlivého systematického pozorování reality. To vše je doménou tzv. přírodních věd.

Důkazem ve vědeckém slova smyslu tedy míníme to, když nám někdo na požádání demonstruje, že určité aspekty reality probíhají stále podle stejného vzorce resp. že určitá konkrétní příčina poskytuje vždy určitý konkrétní výsledek, který je možné nějakým způsobem kvantifikovat (vyjádřit pomocí fyzikálních veličin). Skutečně snad největším plodem vědeckých experimentů a pozorování v historii moderní vědy je zjištění, že ve světě (ve všech částech a úrovních reality) existuje určitý stabilní řád, kterému podléhají prakticky všechny procesy bez ohledu na svou jedinečnost nebo naopak opakovatelnost. Zákonitosti jsou tedy něčím, co lze relativně snadno prokázat, že platí univerzálně v celém nám známém stvoření.

Problém je však s poskytováním důkazů něčeho, co není zákonitost, a co je tudíž naprosto jedinečné (neopakovatelné), a přitom nenáhodné (nestochastické) a nespontánní, jinými slovy, co má nějakou ideu, záměr a předem stanovený cíl! Snadno tedy prokážeme na požádání platnost např. zákona elektromagnetické indukce, ale nemůžeme na požádání prokázat se stejnou mírou a typem jistoty, že např. Václav Havel sloužil pravdě a lásce, jak s oblibou všude rád říkával. Rovněž “důkaz”, že plazi a ptáci měli společného prapředka nebo že lidé jsou rodově příbuzní s opicemi nebo naopak to, že člověk byl na počátku světa zvlášť stvořen k Božímu Obrazu, a že tudíž nikdy nesdílel společného předka s jakýmkoliv zvířetem - nelze poskytnout v přírodovědeckém slova smyslu, jelikož něco takového nelze podrobovat na požádání opakovatelným experimentům v různých podmínkách a ani nic takového v dnešní době nelze přímo pozorovat. Václav Havel již nežije, proto není možné jeho reálná rozhodnutí a chování v každodenních situacích dnes sledovat a zkoumat, slouží-li skutečně pravdě a lásce - a stejně tak žádný člověk nikdy reálně nepozoroval evoluci plazů a ptáků ze společného prapředka a ani takový proces nedovedeme dnes na požádání zopakovat v laboratorních podmínkách. Není tedy důkaz jako důkaz, i když mezi tím většina lidí většinou žel nerozlišuje.

Výstava Genesisexpo je právě tím typem výstavy, která se nebojí odkrývat tyto málo známé skutečnosti, polopravdy a dezinterpretace, kterými se knihy, encyklopedie, média i učebnice dnes doslova hemží. Lidé mají potom pocit, že věda dokázala nebo že může dokázat prakticky cokoliv - včetně neopakovatelných úseků historie či dokonce snad nahlédnout na samotný počátek skrze vědomosti o tom, jak svět funguje dnes a denně. To je však hluboký omyl a mimořádně velké nedorozumění a nepochopení toho, co je věda a jakým způsobem hledá potvrzení či naopak vyvrácení svých hypotéz a teorií.

Nikdo z nás nezná vše, co je možné znát o světě, ve kterém žijeme, natož o tom, jak, kdy a proč svět vznikl a jak vypadala jeho, nutno znovu zdůraznit, NEOPAKOVATELNÁ historie. Přírodovědci z definice zkoumají to, co je v principu testovatelné a tudíž opakovatelné. Historici naproti tomu z definice zkoumají to, co je v principu neopakovatelné - co se stalo kdysi jen jednou a o čem se dochovali určité pozůstatky. Jak ale dochované pozůstatky správně interpretovat? Kdo z lidí může říci, že zná správný výklad (správnou interpretaci) všeho, co se dochovalo z minulosti? Kdo z lidí může říci, že dovede z neúplných (čím starší tím obvykle neúplnější) pozůstatků jedinečných historických událostí správně vyložit, co se to tehdy stalo, proč se to stalo, kdy se to stalo a v jakém pořadí se to odehrálo?

Nikdo z nás nebyl u toho, když začal existovat vesmír, Země, příroda nebo lidstvo. Nikdo z nás nebyl u toho, když se na světě poprvé objevilo zlo a smrt. Nikdo z nás nedokáže sám od sebe zlo vždy včas rozpoznat a nikdo z nás nezůstává chladným, když se setká se smrtí, až už v jakékoliv podobě. Chceme žít, nechceme umírat, chceme chápat, ne se jen dívat a naslepo zkoušet nebo dokonce prožít celý život v neznalosti či dokonce ve lži! … Ale čím déle žijeme, tím více zjišťujeme, že sami od sebe nejsme schopni vše správně chápat … potřebujeme jeden druhého … potřebujeme naslouchat, učit se, zvažovat, zkoumat, hledat, ptát se … a možná i dlouhou dobu tápat a žít v nejistotě, protože konečné nalezení Pravdy za to prostě stojí!

Putovní historicko-vědecká výstava Genesisexpo je o odvážném hledání Pravdy o světě - zejména o jeho historii a původu, o hledání smyslu života, především pak toho lidského. Jsme přesvědčeni, že nad takovými otázkami bychom se měli všichni alespoň jednou v životě pořádně zamyslet a rozšířit své obzory. Výstava Genesisexpo je určena pro každého, kdo se nebojí podívat na to, co už zná, jinýma očima, z jiného zorného úhlu a možná si i položit otázku, kterou se on sám nebo lidé v jeho okolí dosud neodvážili otevřeně položit.

Výstava Genesisexpo je tu pro vás. Těšíme se na vaši návštěvu. Výstava je vhodná pro děti již od 6 let.

Na setkání s vámi se těší hlavní autor a realizátor výstavy

Mgr. Libor Votoček